ស្ងោរជ្រក់បង្កង-ต้มยำกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ងោរជ្រក់បង្កង-ต้มยำกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ងោរជ្រក់បង្កង-ต้มยำกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្ងោរជ្រក់បង្កង
อ่านว่า : ซงาว จโร๊ะ บ็องกอง
แปลว่า : ต้มยำกุ้ง
ภาษาอังกฤษ : Tomyam Shrimp

ตัวอย่าง : ស្ងោរជ្រក់បង្កងភាសាថៃហៅថាតុមយ៉ាំគុង។
อ่านว่า : ซงาว จโร๊ะ บ็องกอง เพียซา ไทย เฮาทา ต้มยำกุ้ง
แปลว่า : ซงาว จโร๊ะ บ็องกอง ภาษาไทยเรียกว่า ต้มยำกุ้ง