មឹកឆាម្រេចខ្ចី-ปลาหมึกผัดพริกไทยอ่อน ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : មឹកឆាម្រេចខ្ចី
อ่านว่า : มึก ชา มเร็กจ์ คแจ็ย
แปลว่า : ปลาหมึกผัดพริกไทยอ่อน
ภาษาอังกฤษ : Fried squid with green pepper

ตัวอย่าง : ឃ្លានបាយហើយនៅ? ចង់សាកមឹកឆាម្រេចខ្ចីមើលអត់?
อ่านว่า : คเลียน บาย เฮิว์ย เนิ๊ว? จ็อง สาก มึก ชา มเร็กจ์ คแจ็ย เมิวล์ อ๊อด?
แปลว่า : หิวข้าวยัง อยากลองปลาหมึกผัดพริกไทยอ่อนดูไหม