รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

Dead – Death – Die – Died ต่างกันอย่างไร

Spread the love

หลายคน รวมผมด้วย English นี่มันทำให้งงนะบางที ใช้ถูกใช้ผิดตลอด ได้สี่คำนี้ dead, death, die and died สารภาพเลย ครูอังกฤษแต่ใช้ผิดอยู่นะบางที

ลองเทียบกันดู:

My cat is dead.
It died yesterday.
Its death was a surprise.
เริ่มเข้าใจยัง:

Dead เดด แปลว่าตายแล้ว เป็น adj
Death เดธ (กัดลิ้นปล่อยลม) แปลว่า ความตาย เป็น Noun
Die เป็น Verb (an action word)
Died  เป็ย past tense ของ verb Die
Look at the following explanations containing a lot more details and examples. We have also included popular idiomatic expressions for each one.

Dead = Adjective
We use the word dead to describe the lifeless state of something; it is the opposite of alive.

I forgot to water my plants and now they are dead
= they were alive and now they are without life
A dead planet
= a planet with no life on it
We can use dead in an informal way to describe a boring place with not many people or much activity

The bar was dead
= there was nobody (or very few people) at the bar
To go dead means to loose feeling in the part of the body due to temporary lack of circulation

My leg went dead after sitting on the floor for three hours
= My leg was numb, I couldn’t feel it.
To be + dead + adjective (e.g. dead boring) is a slightly outdated British slang for ‘completely’ or ‘totally’

The test was dead easy
Dead calm or dead silence means total/complete calm/silence, as if there was no life in an area

After the storm there was dead calm
Expressions using Dead:
I wouldn’t be caught dead… (there/wearing that/doing that etc)
= To refuse to and affirm that you would never do something

To stop dead in your tracks
= To stop suddenly or abruptly

Dead as a doornail
= Something that is completely/obviously/certainly dead

In the dead of winter/night
= In the middle of winter/night

Death = Noun
The concept or idea of the state after life. Death is the opposite of life.

Death comes to us all.
= The state of being dead is inevitable
Death scares some people
= The idea of dying scares some people
Drinking alcohol and driving can cause death
= you, or someone else could die if you drink and drive

Expressions using Death:
To be on death’s door
= To be very close to dying. Here death is personified.

You’ll catch your death outside!
= An expression used to warn people about how cold the weather is outside. “You’ll catch a cold, or worse!”

To do something to death
= To do something over and over again until it is no longer popular. They’ve played that song to death on the radio!

A matter of life and death
= A usually figurative way if saying something’s extremely important

Die = Verb
The event (action) of death. The opposite of to be born

The past of die is died.

Michael Jackson died in 2009
= the moment in time when MJ stopped living.

My plants have died from thirst
= My plants are no longer living because I didn’t water them

I nearly died when the waiter gave me the bill at the restaurant
= I was shocked by the amount of the bill

I almost died with embarrassment when I fell over in the street
= I was extremely embarrassed when I fell over.

He died a very rich/happy/lonely (etc) man
= He was very rich/happy/lonely (etc) when he died

She died a painful/peaceful (etc) death
= The moment of her death was painful/peaceful (etc)

Expressions using Die:
To be dying to do something
= to be desperate to do something e.g. “I’m dying to go on holiday”

To be dying of something
= literal or figurative, e.g. “I’m dying of hunger/heat”

Never say die
= never surrender/give up

Next Activities
Try our interactive game to practice the difference: Dead – Death – Die – Died

OR go and do something that is a lot more positive 🙂

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: