សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនភាសាថៃ IFL ដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាថៃមានបើកបង្រៀនណា #Thai Short Course G 15

“เข็มแข็งเข้าไว้ชาวไทยทั้งหลาย” 1. ทรง พระราช สมภพ เวลา 08.45 น. 2. นายแพทย์ ผู้ ทำคลอด ชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมี น้ำหนัก แรก ประสูติ 6 ปอนด์ 3. พระนาม ‘ภูมิพล‘ ได้รับ พระ ราชทาน จาก พระบาท สมเด็จ พระ ปกเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 7 4. พระยศ เมื่อแรก ประสูติ คือ พระ วรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้า ภูมิพล อดุลยเดช 5. ทรง […]

ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาษาไทย http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1979 คณิตศาสตร์ http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1980 วิทยาศาสตร์ http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1981 สังคมศึกษา http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1982 สุขศึกษา http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1983 ศิลปะ http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1984 การงานอาชีพ http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1985 ภาษาต่างประเทศ http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1986

ศัพท์แสลงไทยแปลว่าตายแหงแก๋ ตายลูกเดียว ตายไม่ฟื้น ตายแน่ๆ ตายน่าอนาถ มาจากชื่อเพลงสากลที่ร้องโดย Dean Martin ชื่อ That’s Amore ซึ่งแปลว่า มันคือความรัก คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ มีนักแต่งเพลงชาวไทย นคร มงคลายน นำเพลงนี้มาแปลงเป็นเพลงไทยแบบตลก ชื่อเพลงว่า รักรวนเร คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ ซึ่งในเพลงแปลงคำว่า That’s Amore เป็น เดดสะมอเร่ย์ หลังจากนั้น เทิ่ง สติเฟื่อง (บรรยงค์ เสนาลักษณ์) พิธีกร นักแสดง และตลกชื่อดัง ได้นำคำนี้มาใช้ในการจัดรายการโ?รทัศน์ จนเรียกได้ว่าเป็นวลีประจำตัว (signature) ซึ่งก็ติดปากคนไทยมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณข้อมูลจาก Pantip

คนเราสมัยนี้ก็แปลกเนาะ เรียกตัวเองว่า “เขา” แล้วเรียกเขาว่า “ตัวเอง” เช่น ตัวเองรู้ไหมว่าเขาคิดถึงน่ะ

ชื่อเดือนภาษาเขมรทั้งแบบ จันทรคติ และ สุริยคติ ចន្ទគតិ จันเกียะเตะ – จันทรคติ ចន្ទថៈរៈខៈទិ មិគសិរ = เดือนอ้าย បុស្ស = เดือนยี่ មាឃ = เดือนสาม ផល្គុន = เดือนสี่ ចេត្រ = เดือนห้า ពិសាខ = เดือนหก ជេស្ឋ = เดือนเจ็ด អាសាឍ = เดือนแปด ស្រាពណ៍ = เดือนเก้า ភទ្របទ = เดือนสิบ អស្សុជ = เดือนสิบเอ็ด កត្តិក = เดือนสิบสอง សុរិយគតិ โสะริเยียะเกียะเตะ – สุริยคติ ស៊ុរិយ៉ៈខៈទិ […]

หลักภาษาและการใช้ภาษา พยัญชนะในบทเรียน ในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้รู้จักกับ พยัญชนะ 2 ตัว คือ (ตัวหนังสือหนาเอียง) อักษรกลาง (9 ตัว) ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ อักษรสูง (11 ตัว) ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห อักษรต่ำ (24 ตัว) ค ง ช ซ ญ ท  น พ ฟ ภ ม ย ร ล […]

អរុណ សៈវ៉ាត់ យ៉ាម ឆាវ ខ៎ ហៃ់ វ៉ាន់ នី  ពេន់ វ៉ាន់ ធី ឌី ឈោក ឌី រ៉ាំ រួយ ម៉ាំង៉ ខាំង់ តៈ ឡត ប៉ៃ អរុណសួស្ដីព្រឹកនេះ សូមឲ្យថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃដ៏ប្រសើ សំណាងល្អ រកស៊ីមានបាន ហេងៗ តរៀងទៅ

%d bloggers like this: