សួត-ปอด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សួត
อ่านว่า : สวด
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

គ្រឿងក្នុង-เครื่องใน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : គ្រឿងក្នុង
อ่านว่า : เกรือง กฺนง
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

កន្ទុំរុយ-แมลงปอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : កន្ទុំរុយ
อ่านว่า : ก็อน ตม รุย
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ខ្យាដំរី-แมงป่อง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ខ្យាដំរី
อ่านว่า : คฺยา ด็อม แร็ย
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

កណ្ដូប-ตั๊กแตน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : កណ្ដូប
อ่านว่า : ก็อนโดบ
แปลว่า :
អានត-อ่านต่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ចង្រិត-จิ้งหรีด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ចង្រិត
อ่านว่า : จ็อง เหริด
แปลว่า :
អានត-อ่านต่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ពីងពាង-แมงมุม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ពីងពាង
อ่านว่า : ปีง เปียง
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

កន្ទេសឡង់-แมงตับเต่า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : កន្ទេសឡង់
อ่านว่า : ก็อน เต๊ะฮ์ ล็อง
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

កន្លាត-แมลงสาบ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : កន្លាត
อ่านว่า : ก็อน ลาด
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

មេភ្លៀង-แมงเม่า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : មេភ្លៀង
อ่านว่า : เม ภฺเลียง
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ទំពូង-แมงอีนูน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ទំពូង
อ่านว่า : ต็ม ปูง
แปลว่า :  អានត-อ่านต่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

តុកតុល-แมงกระชอน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : តុកតុល
อ่านว่า : ตก โตวล์
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %