សួត-ปอด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : សួត
อ่านว่า : สวด
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

គ្រឿងក្នុង-เครื่องใน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : គ្រឿងក្នុង
อ่านว่า : เกรือง กฺนง
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

កន្ទុំរុយ-แมลงปอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : កន្ទុំរុយ
อ่านว่า : ก็อน ตม รุย
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

ខ្យាដំរី-แมงป่อง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : ខ្យាដំរី
อ่านว่า : คฺยา ด็อม แร็ย
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

កណ្ដូប-ตั๊กแตน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : កណ្ដូប
อ่านว่า : ก็อนโดบ
แปลว่า :
អានត-อ่านต่อ

ចង្រិត-จิ้งหรีด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : ចង្រិត
อ่านว่า : จ็อง เหริด
แปลว่า :
អានត-อ่านต่อ

ពីងពាង-แมงมุม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : ពីងពាង
อ่านว่า : ปีง เปียง
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

កន្ទេសឡង់-แมงตับเต่า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : កន្ទេសឡង់
อ่านว่า : ก็อน เต๊ะฮ์ ล็อง
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

កន្លាត-แมลงสาบ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : កន្លាត
อ่านว่า : ก็อน ลาด
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

មេភ្លៀង-แมงเม่า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : មេភ្លៀង
อ่านว่า : เม ภฺเลียง
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

ទំពូង-แมงอีนูน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : ទំពូង
อ่านว่า : ต็ม ปูง
แปลว่า :  អានត-อ่านต่อ

តុកតុល-แมงกระชอน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : តុកតុល
อ่านว่า : ตก โตวล์
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ