ជើង-ขา ภาษาเขมรวันละคำ

ជើង-ขา ภาษาเขมรวันละคำ

ជើង-ขา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជើង
อ่านว่า : เจิง
แปลว่า : ขา, เท้า
ภาษาอังกฤษ : Foot, Leg

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះដូចជាអត់សូវស្រួលខ្លួនសោះ ឈឺដៃឈឺជើង។
อ่านว่า : ทไง นิฮ์ โดย์จ เจีย อ็อด โซว ซรวล คลวน เซาะฮ์  ชือ ได ชือ เจิง
แปลว่า : วันนี้เหมือนไม่ค่อยสบาย ปวดแขนปวดขา

បាតជើង-ฝาเท้า ภาษาเขมรวันละคำ

បាតជើង-ฝาเท้า ภาษาเขมรวันละคำ

បាតជើង-ฝาเท้า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បាតជើង
อ่านว่า : บาด เจิง
แปลว่า : ฝาเท้า
ภาษาอังกฤษ : Palm of foot

ตัวอย่าง : ដើរលើស៊ីម៉ង់ហាលថ្ងៃអត់ពាក់ស្បែកជើងឡើងរលាកបាតជើង។
อ่านว่า : เดิว เลอ ซี ม็อง ฮาล ทไง อ็อด เปียะก์ ซแบย์ก เจิง เลิง โรเลียะก์ บาด เจิง
แปลว่า : เดินบนคอนกรีดตากแดดไม่ได้ใส่รองเท้าจนฝาเท้าใหม้เลย

ប្រអប់ជើង-เท้า ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រអប់ជើង-เท้า ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រអប់ជើង-เท้า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ប្រអប់ជើង
อ่านว่า : ปรอ อ็อบ เจิง
แปลว่า : เท้า
ภาษาอังกฤษ : Foots

ตัวอย่าง : អីយ៉ា សៀតផ្កាកណ្ដាលប្រអប់ជើងអញ្ចឹងចង់បានន័យថាម៉េច?
อ่านว่า : แอ็ย ยา  เสียด ผกา ก็อน ดาล ปรอ อ็อบ เจิง อัญเจิง จ็อง บาน เนย ทา เม็ย์จ
แปลว่า : อุ้ย ปักดอกไม้กลางเท้าอย่างงี้ หมายความว่าอะไร

ស្មងជើង-หน้าแข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

ស្មងជើង-หน้าแข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

ស្មងជើង-หน้าแข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្មងជើង
อ่านว่า : ซมอง เจิง
แปลว่า : หน้าแข้งขา
ภาษาอังกฤษ : Shin

ตัวอย่าง : ធ្លាប់ទាត់បាល់ហើយទាត់ចំស្មងជើងគ្នា ឈឺខ្លាំងណាស។
อ่านว่า : ทล็วบ ต็วด บัล เฮิว์ย ต็วด จ็อม ซมอง เจิง คเนีย   ชือ คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : เคยเตะบอลแล้วเตะโดนหน้าแข้งกัน  ปวดมากๆ

កំភួនជើង-แข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

កំភួនជើង-แข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

កំភួនជើង-แข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កំភួនជើង
อ่านว่า : ก็อม พวน เจิง
แปลว่า : แข้งขา
ภาษาอังกฤษ : Calf

ตัวอย่าง : កំភួនជើងខ្ញុំមានស្នាមឆ្កែខាំកាលពីខ្ញុំនៅតូច។
อ่านว่า : ก็อมพวนเจิง คญม เมียน ซนาม ชแกย์ คำ กาว์ล ปี คญม เนิว โตย์จ
แปลว่า : แข้งขาผมมีรอยหมากันเมื่อตอนผมยังเด็ก

ជង្គង់-เข่า ภาษาเขมรวันละคำ

ជង្គង់-เข่า ภาษาเขมรวันละคำ

ជង្គង់-เข่า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ជង្គង់, ក្បាលជង្គង់
อ่านว่า : จ็ง ก็ง, กลาว์ล จ็ง ก็ง
แปลว่า : เข่า หัวเข่า
ภาษาอังกฤษ : Knee

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះរត់ហាត់ប្រាណឡើងឈឺក្បាលជង្គង់។
อ่านว่า : ทไง นิ่ฮ์ รด หัด ปราณ เลิว์ง ชือ กลาว์ล จ็ง ก็ง
แปลว่า : วันนี้วิ่งออกกำลังกายจนเจ็บหัวเข่า

ដៃ-แขน ภาษาเขมรวันละคำ

ដៃ-แขน ภาษาเขมรวันละคำ

ដៃ-แขน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ដៃ
อ่านว่า : ได
แปลว่า : แขน
ภาษาอังกฤษ : Arm

ตัวอย่าง : ពាក្យចាស់ពោលថា ថោកអ្វីនឹងដៃ ថ្លៃអ្វីនឹងមាត់។
อ่านว่า : เปียะก์ จ๊ะฮ์ โปว์ล ทา  ทาวก์ อแว็ย เนิง ได้  ทไล อแว็ย เนิง ม็วด
แปลว่า : โปราณกล่าวว่า ถูก

ប្រអប់ដៃ-มือ ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រអប់ដៃ-มือ ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រអប់ដៃ-มือ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ប្រអប់ដៃ , ដៃ
อ่านว่า : ปรอ อ็อบ ได , ได
แปลว่า : มือ
ภาษาอังกฤษ : Hand

ตัวอย่าง : ដៃនាងស្រឡូនគួរឲ្យចង់ចាប់ណាស់។
อ่านว่า : ได เนียง ซรอ โลน กัว ออย จ็อง จับ น่ะฮ์
แปลว่า : มือเธอเรียวสวยน่าจับมากเลย

កដៃ-ข้อมือ ภาษาเขมรวันละคำ

កដៃ-ข้อมือ ภาษาเขมรวันละคำ

កដៃ-ข้อมือ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កដៃ
อ่านว่า : กอ ได
แปลว่า : ข้อมือ
ภาษาอังกฤษ : Wrist

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះយួររបស់ធ្ងន់ ឡើងថ្លោះកដៃ។
อ่านว่า : ทไง นิ่ฮ์ ยัว โรเบาะฮ์ ทง็วน  เลิว์ง ทเลาะฮ์ กอ ได
แปลว่า : วันนี้หิ้วของหนัก จนข้อมือเคล็ด

ចិញ្ចើម-คิ้ว ภาษาเขมรวันละคำ

ចិញ្ចើម-คิ้ว ภาษาเขมรวันละคำ

ចិញ្ចើម-คิ้ว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ចិញ្ចើម
อ่านว่า : เจ็ย์ญ เจิว์ม
แปลว่า : คิ้ว
ภาษาอังกฤษ : Eyebrow

ตัวอย่าง : អ្នកខ្លះខ្ជិលគូសចិញ្ចើម គេទៅសាក់ចិញ្ចើមតែម្ដង។
อ่านว่า : เนียะ คละ คเจิว์ล กู๊ฮ์ เจ็ย์ญ เจิว์ม  เก โตว สะก์ เจ็ย์ญ เจิว์ม แตย์ มด็อง
แปลว่า : บางคนขี้เกียจเขียนคิ้ว เขาไปสักคิ้วเลย

អញ្ចាញ-เหงือก ภาษาเขมรวันละคำ

អញ្ចាញ-เหงือก ภาษาเขมรวันละคำ

អញ្ចាញ-เหงือก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អញ្ចាញ
อ่านว่า : อัย์ญ จาย์ญ
แปลว่า : เหงือก
ภาษาอังกฤษ : Gum

ตัวอย่าง : ធ្មេញបាក់អស់រលីង សល់តែអញ្ចាញ។
อ่านว่า : ทเม็ย์ญ บัก เอาะฮ์ โรลีง  ซ็อว์ล แตย์ อัย์ญ จาย์ญ
แปลว่า : ฟันหักหมดแล้วเหลือแต่เหงือก

កែងដៃ-ข้อศอก ภาษาเขมรวันละคำ

កែងដៃ-ข้อศอก ภาษาเขมรวันละคำ

កែងដៃ-ข้อศอก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កែងដៃ
อ่านว่า : แกย์ง ได
แปลว่า : ข้อศอก
ภาษาอังกฤษ : Elbow

ตัวอย่าง : កែងដៃនណាគេនឹង?
อ่านว่า : แกย์ง ได โน นา เก เนิง?
แปลว่า : ข้อศอกใครนั่นอ่ะ

នណាគេ? អ្នកណាគេ? ណាគេ?
โนนาเก๊? เนียะนาเก๊? นาเก๊?
ใครน่ะ ใครอ่ะ

คำว่า គេ แปลว่า เขา แต่ถ้ามากับคำว่า នណា អ្នកណា ที่แปลว่าใคร จะทำให้ประโยคกลายเป็นประโยคคำถาม ว่า ใครอ่ะ ใครน่ะ

កន្លើត-ลิ้นไก่ ภาษาเขมรวันละคำ

កន្លើត-ลิ้นไก่ ภาษาเขมรวันละคำ

កន្លើត-ลิ้นไก่ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កន្លើត
อ่านว่า : ก็อน เลิว์ด
แปลว่า : ลิ้นไก่
ภาษาอังกฤษ : uvula

ตัวอย่าง : ដល់ក សូម្បីតែកន្លើតក៏ពាក់ក្រវិលដែរ!
อ่านว่า : ด็อว์ล กอ   โซม แบ็ย แตย์ ก็อน เลิว์ด ก็ เปียะก์ กรอ เวิว์ล แดย์
แปลว่า : แม่เจ้า  แม้กระทั่งลิ้นไก่ก็ใส่ตุ้มหู(ตุ้มลิ้นไก่)

អណ្ដាត-ลิ้น ภาษาเขมรวันละคำ

អណ្ដាត-ลิ้น ภาษาเขมรวันละคำ

អណ្ដាត-ลิ้น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អណ្ដាត
อ่านว่า : อ็อน ดาด
แปลว่า : ลิ้น
ภาษาอังกฤษ : Tongue

ตัวอย่าง : លានអណ្ដាតវែងៗដូចខ្មោច!
อ่านว่า : เลียน อ็อน ดาด แวงๆ โดย์จ ค-มอย์จ
แปลว่า : แลบลิ้นยาวๆเหมือนผีเลย

ធ្មេញ-ฟัน ภาษาเขมรวันละคำ

ធ្មេញ-ฟัน ภาษาเขมรวันละคำ

ធ្មេញ-ฟัน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ធ្មេញ
อ่านว่า : ทเม็ย์ญ
แปลว่า : ฟัน
ภาษาอังกฤษ : Tooth

ตัวอย่าง : កុំញ៉ាំស្ករគ្រាប់ច្រើនពេកណាកូន ប្រយ័ត្នដង្កូវស៊ីធ្មេញ។
อ่านว่า : กม ญำ ซ-กอ ก-ร็วบ จเริว์น เปก นา โกน   ปรอยัด ด็อง โกว ซี ทเม็ย์ญ
แปลว่า : อย่ากินลูกอมมากน่ะ ระวังหนอนกินฟัน(ฟันผุ)

បបូរមាត់-ริมฝีปาก ภาษาเขมรวันละคำ

បបូរមាត់-ริมฝีปาก ภาษาเขมรวันละคำ

បបូរមាត់-ริมฝีปาก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បបូរមាត់
อ่านว่า : บอโบ ม็วด
แปลว่า : ริมฝีปาก
ภาษาอังกฤษ : Lip

ตัวอย่าง : មិនដឹងជាកើតអី ខ្ញុំខ្លាចមនុស្សបបូរមាត់ក្រាស។
อ่านว่า : เมิน เดิง เจีย เกิว์ด แอ็ย  คญม คลาย์จ โมนุฮ์ บอโบ ม็วด กร๊ะฮ์
แปลว่า : ไม่รู้เป็นอะไร ฉันกลัวคนริมฝีปากหนา

ចង្កា-คาง ภาษาเขมรวันละคำ

ចង្កា-คาง ภาษาเขมรวันละคำ

ចង្កា-คาง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ចង្កា
อ่านว่า : จ็องกา
แปลว่า : คาง
ภาษาอังกฤษ : Chin

ตัวอย่าง : ចង់បានសង្សារចង្កាស្រួចៗស្អាតៗម្នាក់ តែពិបាករកណាស់។
อ่านว่า : จ็อง บาน ซ็อง ซา จ็อง กา ซ-รวย์จ ๆ ซ-อาด ๆ  มเนียะ   แตย์ ปิบาก โหรก น่ะ
แปลว่า : อยากได้แฟนคางแหลมๆสวยๆสักคน  แต่หายากมาก

ថ្ពាល់-แก้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ថ្ពាល់-แก้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ថ្ពាល់-แก้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ថ្ពាល់
อ่านว่า : ทป็อล
แปลว่า : แก้ม
ภาษาอังกฤษ : Cheek

ตัวอย่าง : កុំចូលចិត្តលាបម្សៅប្លែកៗណា ប្រយ័ត្នកើតមុន។
อ่านว่า : กม โจว์ล เจิด เลียบ มเซา พแลย์ก ๆ น่า  ปรอ ยัด เกิว์ด มุน
แปลว่า : อย่าชอบทาแป้งแปลกๆน่ะ ระวังเป็นสิว

ថ្ងាស-หน้าผาก ภาษาเขมรวันละคำ

ថ្ងាស-หน้าผาก ภาษาเขมรวันละคำ

ថ្ងាស-หน้าผาก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ថ្ងាស់
อ่านว่า : ทง๊ะฮ์
แปลว่า : หน้าผาก
ภาษาอังกฤษ : Forehead

ตัวอย่าง : អាណិតខ្លួនឯង ក្បាលកញ្ចាស់ថ្ងាស់ជ្រួញ។
อ่านว่า : อาเนิด คลวน แอย์ง  กบาล กัญ จ๊ะฮ์ ทง๊ะฮ์ จรวญ
แปลว่า : สงสารตัวเอง แก่จนหน้าผากเป็นริ้วรอยหมดแล้ว

សក់-ผม ภาษาเขมรวันละคำ

សក់-ผม ภาษาเขมรวันละคำ

សក់-ผม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សក់
อ่านว่า : เซาะฮ์
แปลว่า : ผม
ภาษาอังกฤษ : Hair (on your head only)

ตัวอย่าง : សក់របស់នាងរលើបរលោងគួរឲ្យស្រលាញ់ដល់ហើយ។
อ่านว่า : เซาะฮ์ โรเบาะฮ์ เนียง โรเลิบ โรโลง กัว ออย ซรอ ลัย์ญ ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : ผมของเธอสวยเป็นเงามันสวยงามจังเลย

ពោះ-ท้อง ภาษาเขมรวันละคำ

ពោះ-ท้อง ภาษาเขมรวันละคำ

ពោះ-ท้อง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ពោះ
อ่านว่า : โป๊ะฮ์ / ปั๊วะฮ์
แปลว่า : ท้อง หรือ หน้าท้อง
ภาษาอังกฤษ : Stomach

ตัวอย่าง : ពោះនាងរាបរលោងគួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់។
อ่านว่า : ปั๊วะฮ์ เนียง เรียบ โรโลง กัว ออย คนัย์ญ น่ะฮ์
แปลว่า : หน้าท้องเธอเรียบเนียนน่าหยิกมาก