ហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ហើម
อ่านว่า : เฮิว์ม
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

3 0
Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
50 %

សរសៃឈាម-เส้นเลือด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សរសៃឈាម
อ่านว่า : ซอไซเชียม
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
100 %
Surprise
Surprise
0 %

សាច់ដុំ-กล้ามเนื้อ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សាច់ដុំ
อ่านว่า : สักจ์ ดม
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

1 0
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

សរសៃពួរ-เส้นเอ็น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សរសៃពួរ
อ่านว่า : ซอไซปัว
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
100 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ឆ្អឹងជំនី-ซี่โครง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ឆ្អឹងជំនី
อ่านว่า : ชฺเอิง จ็ม นี
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
100 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ថ្លើម-ตับ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ថ្លើម
อ่านว่า : ทฺเลิว์ม
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

0 1
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
100 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ប្រមាត់-ถุงน้ำดี ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ប្រម៉ាត់
อ่านว่า : ปรอมัด
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
100 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ពោះវៀនធំ-ลำไส้ใหญ่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ពោះវៀនធំ
อ่านว่า : โป๊ะฮ์ เวียน ธม
แปลว่า :  អានត-อ่านต่อ

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
100 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ពោះវៀនតូច-ลำไส้เล็ก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ពោះវៀនតូច
อ่านว่า : โปะฮ์ เวียน โตกจ์ หรือ ปัวะฮ์ เวียน โต๊กจ์
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
100 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ក្លៀក-รักแร้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ក្លៀក
อ่านว่า : กฺเลียะก์
แปลว่า : អានត-อ่านต่อ

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

រោម-ขน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : រោម
อ่านว่า : โรม
แปลว่า :  អានត-อ่านต่อ

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
100 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ពងស្វាស-ไข่อัณฑะ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ពងស្វាស
อ่านว่า : โปง ซฺวะฮ์
แปลว่า : ไข่อัณฑะ
អានថា : ខៃយ់ អាន់ថៈ
ภาษาอังกฤษ : Testis

ตัวอย่าง : ទើបនឹងឃើញពងស្វាសជ្រូកបាជាលើកដំបូង។
อ่านว่า : អានត-อ่านต่อ

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %

ត្រគាក-สะโพก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ត្រគាក
อ่านว่า : ตรอเกียะก์
แปลว่า : สะโพก
អានថា : សៈភោក
ภาษาอังกฤษ : Hip

ตัวอย่าง : អ្នកណាចង់បានប្រពន្ធត្រគាកធំ ខ្ញុំណែនាំម្នាក់នេះ។
อ่านว่า :
អានត-อ่านต่อ

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

បេះដូង-หัวใจ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:5 Second
បេះដូង-หัวใจ ภาษาเขมรวันละคำ

បេះដូង-หัวใจ ภาษาเขมรวันละคำ

បេះដូង-หัวใจ ภาษาเขมรวันละคำ

បេះដូង-หัวใจ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បេះដូង
อ่านว่า : เบ๊ะฮ์โดง
แปลว่า : หัวใจ หรือ เก็บมะพร้าว
ภาษาอังกฤษ : Heart

ตัวอย่าง : បេះដូងរបស់ខ្ញុំបានឲ្យទៅអ្នកហើយ សូមជួយថែរក្សាឲ្យខ្ញុំផងណា!
อ่านว่า : เบ๊ะฮ์โดง โรเบ๊าะฮ์ คญม บาน ออย โตว เนียะ เฮิว์ย  โซม จวย แทย์ เรียะซา ออย คญม พอง น่า
แปลว่า : หัวใจฉันได้มอบให้เธอไปแล้ว ขอให้ช่วยดูแลให้ดีด้วยน่ะ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ចង្កេះ-เอว ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ចង្កេះ-เอว ภาษาเขมรวันละคำ

ចង្កេះ-เอว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ចង្កេះ
อ่านว่า : จ็อง เก๊ะฮ์
แปลว่า : เอว
ภาษาอังกฤษ : waist

ตัวอย่าง : ម៉ាក់ ទិញខោឲ្យខ្ញុំមួយផង ចង្កេះ 32។
อ่านว่า : ม๊ะ ติงญ์ คาวว์ ออย คญม มวย พอง  จ็อง เก๊ะฮ์ ซามเสิบปี
แปลว่า : ม๊ะ ซื้อกางเกงให้ผมตัวหนึ่งด้วย เอว 32

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ដោះ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ដោះ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

ដោះ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សុដន់, ដោះ
อ่านว่า : โซะด็อน(ภาษาทางการ), เด๊าะฮ์
แปลว่า : นม
ภาษาอังกฤษ : boob

ตัวอย่าง : បងប្អូនសុភាពនារីទាំងអស់គ្នាសូមប្រយ័ត្នប្រយ៉ែងជំងឺមហារីកសុដន់ផងណា។
อ่านว่า : บอง บโอน โซะ เพียบ เนียรี เตียง เอ๊าะฮ์ คเนีย โซม ปรอ ยัด ปรอ แยง เรือง จ็ม งือ โมฮารีก โซะด็อน พอง น่า
แปลว่า : พี่น้องสุภาพสตรีทุกคน ขอให้ระมัดระวังโรคมะเร็งเต้านมด้วยน่ะ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ទ្រូង-หน้าอก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ទ្រូង-หน้าอก ภาษาเขมรวันละคำ

ទ្រូង-หน้าอก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទ្រូង
อ่านว่า : ตรูง
แปลว่า : หน้าอก
ภาษาอังกฤษ : Chest

ตัวอย่าง : តើនេះជាទ្រូងរបស់អ្នកណា?
อ่านว่า : เตอว์ นื่ฮ์ กือ เจีย ตรูง โร เบ๊าะฮ์ เนียะ น่า?
แปลว่า : นี่คือหน้าอกของใคร

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ភ្លៅ-น่อง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ភ្លៅ-น่อง ภาษาเขมรวันละคำ

ភ្លៅ-น่อง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ភ្លៅ
อ่านว่า : พเลิว
แปลว่า : น่อง, ตัก
ภาษาอังกฤษ : Upper part of leg, Calf

ตัวอย่าง : ជិតដល់ថ្ងៃអ្នកម្ដាយហើយ នឹកម៉ាក់ណាស់ នឹកកាលធ្លាប់ដេកកើយភ្លៅគាត់។
อ่านว่า : เจิด ดอว์ล ทไง เนียะ มดาย เฮย นึกมะ น่ะฮ์  นึก กาว์ล ทล็วบ เดก เกย เพลิว ก็วด
แปลว่า : จะถึงวันแม่แล้ว คิดถึงแม่มากเลย คิดถึงตอนที่เคยนอนหนุนตักแม่

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ស្មា-ไหล่ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ស្មា-ไหล่ ภาษาเขมรวันละคำ

ស្មា-ไหล่ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្មា
อ่านว่า : ซมา
แปลว่า : ไหล่
ภาษาอังกฤษ : Shouder

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះទៅផ្សារទំនើបទិញអីវ៉ាន់ច្រើន យួរឡើងរោយស្មា។
อ่านว่า : ทไง นิ่ฮ์ โตว พซา ต็ม เนิบ ติย์ญ แอ็ย วัน จเริน  ยัว เลิว์ง โรย ซมา
แปลว่า : วันนี้ไปห้างห้างสรรพสินค้าซื้อของเยอะ หิ้วจนเมื่อยไหล่เลย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ក-คอ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ក-คอ ภาษาเขมรวันละคำ

ក-คอ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ក
อ่านว่า : กอ
แปลว่า : คอ
ภาษาอังกฤษ : Neck

ตัวอย่าง : ហេតុអ្វីបានជាកនាងក្រហមអញ្ចឹង?
อ่านว่า : แฮย์ด อแว็ย บาน เจีย กอ เนียง กรอ ฮอม อัญเจิ๊ง?
แปลว่า : ทำไมคอเธอถึงแดงอย่างงั้นอ่ะ?

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

គូថ-ก้น ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
គូថ-ก้น ภาษาเขมรวันละคำ

គូថ-ก้น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : គូថ, ក្ដិត, ត្រគាក
อ่านว่า : กูด (สุภาพ), กเดิด (หยาบ), ตรอเกียก
แปลว่า : ก้น, ตูด, สะโพก
ภาษาอังกฤษ : Bottom, ass

ตัวอย่าง : អង្គុយលើកៅអីភ្លេចជូត ធូលីប្រលាក់គូថអស់រលីង។
อ่านว่า : อ็อง กุย เลอ เกา แอ็ย พเล็ย์จ จูด  ธูลี ปรอ ละก์ กูด เอ๊าะฮ์ โรลีง
แปลว่า : นั่งบนเก้าอี้ลืมเช็ด ฝุ่นเปื้อนก้นหมดเลย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %