ទំពាំងជូរ-องุ่น ภาษาเขมรวันละคำ

ទំពាំងជូរ-องุ่น ภาษาเขมรวันละคำ

ទំពាំងជូរ-องุ่น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទំពាំងជូរ
อ่านว่า : ตม เปียง บาย จู
แปลว่า : องุ่น
ภาษาอังกฤษ : Grape

ตัวอย่าง : ទំពាំងបាយជួផ្លែច្រើនដល់ហើយ។
อ่านว่า : ตม เปียง บาย จู พแลย์ จเริว์น ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : องุ่นลูกดกมากเลย

មន-หม่อน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : មន
อ่านว่า : โมน มอน
แปลว่า : หม่อน
ภาษาอังกฤษ : Mulberry, Morus

ตัวอย่าง : ផ្លែមនមើលយូរៗទៅស្រដៀងរេសបឺរី ចំណែករសជាតិដូច ស្ត្របឺរីដែរតើ។
อ่านว่า : พแล โมน เมิว์ล ยูๆ โตว ซรอ เดียง เรสเบอรี่ จ็อม แนย์ก โระฮ์ เจียด โดย์จ สตรอ เบอรี่ แดย์ เติว์
แปลว่า : ลูกหม่อนดูๆไปก็คล้ายราสเบอรี่ ส่วนรสชาติก็เหมือนสตรอเบอรี่อยู่น่ะ

ស្វាយ-มะม่วง ภาษาเขมรวันละคำ

ស្វាយ-มะม่วง

ស្វាយ-มะม่วง

ภาษาเขมร : ស្វាយ
อ่านว่า : ซวาย
แปลว่า : มะม่วง
ภาษาอังกฤษ : Mango

ตัวอย่าง : ចង់ញ៉ាំស្វាយអត់?
อ่านว่า : จ็อง ญำ ซวาย อ๊อด?
แปลว่า : อยากกินมะม่วงไหม?

ស្វាយចន្ទី-มะม่วงหิมพานต์ ภาษาเขมรวันละคำ

ស្វាយចន្ទី-มะม่วงหิมพานต์

ស្វាយចន្ទី-มะม่วงหิมพานต์

ภาษาเขมร :​ស្វាយចន្ទី
อ่านว่า : ซวาย จันตี
แปลว่า : มะม่วงหิมพานต์
ภาษาอังกฤษ : Cashew

ตัวอย่าง : អ្នកស្រុកខ្ញុំនៅតំបន់ភ្នំចូលចិត្តដាំស្វាយចន្ទី។
อ่านว่า : เนียะ ซรก คญม เนิว ด็อม บ็อน พนม โจว์ล เจิด ดำ ซวาย จันตี
แปลว่า : ชาวบ้านผมแถวเขตภูเขาชอบปลูกมะม่วงหิมพานต์

ផ្លែឈើ-ผลไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្លែឈើ-ผลไม้

ផ្លែឈើ-ผลไม้

ภาษาเขมร :ផ្លែឈើ
อ่านว่า : พแลย์ เชอ
แปลว่า : ผลไม้ 
ภาษาอังกฤษ : Fruits

ตัวอย่าง : ផ្លែឈើច្រើនណាស់ អ្នកចង់ញ៉ាំផ្លែអ្វី?
อ่านว่า : พแลย์ เชอ จเริว์น น่ะฮ์  เนียะก์ จ็อง ญำ พแลย์ อแว็ย?
แปลว่า : ผลไม้เยอะมาก คุณอยากกินลูกอะไร?

ម្កាក់-มะกอก ภาษาเขมรวันละคำ

ម្កាក់-มะกอก

ម្កាក់-มะกอก

ภาษาเขมร : ម្កាក់
อ่านว่า : มะกะ
แปลว่า : มะกอก
ภาษาอังกฤษ : spondias mombin

ตัวอย่าง : ហ៊ើយ! ចិតសំបកម្កាក់ទម្រាំតែរួច។
อ่านว่า : เฮย! เจิด ซ็อม บอก มะกะ ต็ม ร็วม แตย์ รวย์จ
แปลว่า : เฮ่ย ปอกเปลือกมะกอกกว่าจะเสร็จ