ផ្កាបំពង់ក្រឡោម ดอกหม้อข้าวหม้อแกงลิง

Read Time:3 Second

560 กิโลเมตร จากชายแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต ผ่านเมืองศรีโสภณ – พระตะบอง – โพสัต – กำปงฉนัง – กรุงพนมเปญ – กำปงสปือ  แล้วก็ถึงบนยอดภูเขาพนมโบกโก จังหวัด กำโปต (Kampot) ไปยังบริเวณทุ่ง 500    จะมีพันธ์ไม้แปลก ๆ มีชาวบ้านไปเด็ดแล้ว  กรอกน้ำภายในดอกใส่ในปาก โดยเชื่อว่าจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ คนเขมรเขาเรียกว่าต้น บ็อม ปง กรอ ลอม បំពង់ក្រឡោម

By: Viroj

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %