ចុះវត្តមាន-ลงทะเบียน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า

ភាសាខ្មែរ : ចុះវត្តមាន
อ่านว่า : โจ๊ะฮ์ ว็อด ตะ เมียน
แปลว่า : ลงทะเบียน
អានថា : លង់ថៈបៀន
English : Registration

ឧទាហរណ៍ : សូមកុំភ្លេចចុះវត្តមានសិនចា៎
อ่านว่า : អានត-อ่านต่อ

ចេកប្រណម-กล้วยเทพพนม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า

ភាសាខ្មែរ : ចេកប្រណម
อ่านว่า : เจกปรอน็อม
แปลว่า : กล้วยเทพพนม
អានថា : គ្លួយ ធេប ផៈនំ
English : Praying hands banana

ឧទាហរណ៍ : ខ្ញុំចង់ដាំដើមចេកប្រណមខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า :

អានត-อ่านต่อ