ងាវ-หอยแครง ภาษาเขมรวันละคํา

วันนี้มานำเสนอคำว่าหอยแครงในภาษาเขมรเขาใช้คำว่า ងាវ อ่านออกเสียงว่า เงียว

วันนี้เป็นเมนูที่เขมรเขาใช้คำว่า ភ្លា อ่านออกเสียงว่า เพลีย ค่ำนี้จะหมายถึงอาหารที่ปรุง จากเนื้อสัตว์ดิบ คล้ายๆกับ ก้อย ซึ่งหมายถึง อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ ไม่สุก เหมือนกันครับ แต่ว่า วิธีการทำอาหารแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน งั้นเรามา ลองศึกษาวิธีทำกันดูซิ ว่าเป็นยังไง ผมว่าหน้าตาคล้ายๆกับยำหอยแครงนะครับ

អានត-อ่านต่อ