ដាស់តឿន-เตือน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

วันนี้มากับภาพฮาชวนขำพร้อมสำนวนว่า “กูเตือนมึงแล้ว”

អញដាស់តៀនហែងហើយ อ่านว่า /อัญ ด๊ะฮ เตือน แฮง เฮย/

แต่ถ้าในสถานการณ์นี้ควรพูดว่างี้ดีกว่า
អញប្រាប់ហើយមិនជឿ อ่านว่า អានត-อ่านต่อ