ឯណា,ទីណា-ที่ไหน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ឯណា, ទីណា
อ่านว่า : แอย์นา, ตีนา
แปลว่า : ที่ไหน
អានថា : ធីណៃ៎
ภาษาอังกฤษ : where

ตัวอย่าง : ពេលនេះ អ្នកនៅទីណា?
อ่านว่า : เปว์ล นิฮ์ เนียะก์ เนิว ตี น้า
แปลว่า : ตอนนี้ คุณอยู่ที่ไหน
អានថា : តន នី ឃូន់ យូ ធី ណៃ៎?

ความคิดเห็น