ឧទ្ធម្ភាគចក្រ-เฮลิคอปเตอร์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ឧទ្ធម្ភាគចក្រ-เฮลิคอปเตอร์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ឧទ្ធម្ភាគចក្រ-เฮลิคอปเตอร์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ឧទ្ធម្ភាកចក្រ
อ่านว่า : อุ ท็อม เพียะ กะ จะก์
แปลว่า : เอลิคอปเตอร์
អានថា : ហេលិខប់ទ័រ
ภาษาอังกฤษ : Helicopter

ตัวอย่าง : កាលពីក្មេងខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចក្រ
อ่านว่า : กาว์ล ปี กเมง คญม จ็อง กลาย เจีย เนียะก์ เบิว์ก อุท็อมเพียะกะจะก์
แปลว่า : เมื่อสมัยเด็กผมอยากกลายเป็นคนขับเฮลิคอปเตอร์
អានថា : មឿសម័យដិក ផុំយ៉ាកក្លាយប៉ិនឃន់ខាប់ហេលិខប់ទ័រ

ความคิดเห็น