ឥន្ទ្រី-อินทรี ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ឥន្ទ្រី-อินทรี

ឥន្ទ្រី-อินทรี

ภาษาเขมร : ឥន្ទ្រី
อ่านว่า : เอิน ตรี
แปลว่า : อินทรี
ภาษาอังกฤษ : Eagle

ตัวอย่าง : ឥន្ទ្រីកំពុងឆាបត្រី។
อ่านว่า : เอิน ตรี ก็อม ปง จับ ตแร็ย
แปลว่า : อินทรีกำลังจับปลา

ความคิดเห็น