អ្នក-คุณ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : អ្នក
อ่านว่า : เนียะก์
แปลว่า : คุณ เธอ
អានថា : ឃូន់ ធើ
ภาษาอังกฤษ : you
Listen :

ตัวอย่าง : អ្នកជាមនុស្សបែបណា?
อ่านว่า : เนียะก์เจีย โมนุฮ์ แบบ น้า
แปลว่า : คุณเป็นคนแบบไหน
អានថា : ឃូន់ ពេន់ ឃន់ ប៊ែប ណៃ៎

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น