អេក្រង់់-จอภาพ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร : អេក្រង់
อ่านว่า : เอ กร็อง
แปลว่า : จอภาพ
អានថា : ចផាប
English : screen

ตัวอย่าง : ចងបានទូរទស្សន៍អេក្រង់ធំមួយ។
อ่านว่า :

จ็อง บาน ตูระตั๊วะ เอ กร็อง ทม มวย
แปลว่า :อยากได้ทีวีจอใหญ่สักเครื่อง
អានថា :យ៉ាកដា់យធីវីចយ៉ៃស័កឃ្រឿង

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น