អូន/បងសម្លាញ់-ที่รัก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


คู่รักชาวแคมร์เขาเรียกกันยังไง อันนี้ไม่ต่างกับไทยครับ มีตะเอง ที่รัก อะไรต่างๆ นานา แต่ถ้าให้ตรงตัวก็มี អូន/បង សម្លាញ់ อ่านว่า โอน/บอง ซ็อม ลัญ

อ้าว มี / ด้วย แล้วใช้ไงอ่ะ

เอ๊ะ… ไอ้ตัวสะกดกับญหญิงนี้มันใช่แมา

ภาษาเขมร:
อ่านว่า:
แปลว่า:
អានថា:
ภาษาอังกฤษ:

ตัวอย่าง:
อ่านว่า:
แปลว่า:
អានថា:

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น