អាវុធ-อาวุธ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

อาวุธภาษาเขมร : អាវុធ
อ่านว่า : อาวุธ
แปลว่า : อาวุธ
អានថា : អាវុធ
ภาษาอังกฤษ : Wipond
Listen :

ตัวอย่าง : អ្នកមិនអាចយកអាវុធឡើងយន្ដហោះបានទេ។
อ่านว่า : เนียะ เมิน อากจ์ โหย็ก อาวุธ เลิว์ง ยนเฮาะฮ์ บาน เต
แปลว่า : คุณไม่สามารถเอาอาวุธขึ้นเครื่องบินได้เลย
អានថា : ឃូន់ ម៉ៃ សាម៉ាត អាវ់ អាវុធ ឃឺន់ ខ្រឿងប៊ីន់ ដាយ់ លើយ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น