អាល័យតែ, រវល់តែ-มัวแต่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : រវល់តែ, អាល័យតែ
อ่านว่า : โร โวล แต, อาลัยแต
แปลว่า : มัวแต่
អានថា : មួទែ

ตัวอย่าง : អាល័យតែប្រយ័ត្នកន្ត្រៃ ភ្លេចគិតថាក្រដាស់ក៏មុតដៃបានដែរ
อ่านว่า : อาลัยแต ปรอยัด ก็อนไตร เพล็กจ์ เกิ่ดทา กรอด๊ะ ก็มุดไดบานแดย์
แปลว่า :

มัวแต่ระวังกรรไกร จนลืมตัวไปว่า กระดาษก็บาดมือได้
អានថា : មយទែរ៉ៈវ៉ាំងកាន់ក្រៃ ចុនលឺមតួប៉ៃវ៉ា ក្រៈដាតក៏បាតមឺដាយ់

ความคิดเห็น