អាម៉ុកត្រី-ห่อหมกปลา ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
អាម៉ុកត្រី-ห่อหมกปลา ภาษาเขมรวันละคำ

អាម៉ុកត្រី-ห่อหมกปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អាម៉ុកត្រី
อ่านว่า : อาหมก ตแร็ย
แปลว่า : ห่อหมกปลา
ภาษาอังกฤษ : Amok fish

ตัวอย่าง : ជនបរទេសដែលមកស្រុកខ្មែរតែងតែចង់សាកញ៉ាំអាម៉ុកត្រីខ្មែរ។
อ่านว่า : จ็น บอระเต๊ะฮ์ แดวล์ โหมก ซรก คแมย์ แตย์ง แตย์ จ็อง สะก์ ญำ อาหมก ตแร็ย คแมย์
แปลว่า : ชาวต่างชาติที่มาเมืองเขมรมักจะอยากลองกินห่อหมกปลาเขมร

ความคิดเห็น