អាពីងបំពង-บึ้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

อ่านว่า อาปีง บ็อม โปง

ส่วนคำว่า បំពង บ็อมโปง แปลว่า ทอดกรอบ ครับ

ความคิดเห็น