អស់-หมด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
អស់-หมด ภาษาเขมรวันละคำ

អស់-หมด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អស់
อ่านว่า : เอาะฮ์
แปลว่า : หมด
ภาษาอังกฤษ : Finish

ตัวอย่าง : ឃ្លានពេកញ៉ាំមីស្រុះអស់ពីរកញ្ជប់។
อ่านว่า : คเลียน เปก ญำ มี ซโระฮ์ เอ๊าะฮ์ ปี กังญ์ จ็อบ
แปลว่า : หิวเกิน เลยกินมาม่าต้มหมดสองห่อ

ความคิดเห็น