អស់-หมด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : អស់
อ่านว่า : เอาะฮ์
แปลว่า : หมด
អានថា : មត់
ภาษาอังกฤษ : finished, nothing left
Listen :

ตัวอย่าง : អស់សង្ឃឹម មិនដឹងថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទេ។
อ่านว่า : เอาะฮ์ ซ็องคึม เมินเดิง ทา เนิง ทฺเวอ ยาง เม็กจ์ เตียด เต
แปลว่า : หมดหวัง ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอีกแล้วแหลั
អានថា : មត់ វ៉ាំង ម៉ៃរូវ៉ាចៈថាំយ៉ាំងង៉ៃអីកលែវ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น