អស់-หมด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : អស់
อ่านว่า : เอาะฮ์
แปลว่า : หมด
អានថា : មត់
ภาษาอังกฤษ : finished, nothing left
Listen :

ตัวอย่าง : អស់សង្ឃឹម មិនដឹងថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទេ។
อ่านว่า : เอาะฮ์ ซ็องคึม เมินเดิง ทา เนิง ทฺเวอ ยาง เม็กจ์ เตียด เต
แปลว่า : หมดหวัง ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอีกแล้วแหลั
អានថា : មត់ វ៉ាំង ម៉ៃរូវ៉ាចៈថាំយ៉ាំងង៉ៃអីកលែវ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น

Next Post

โห สุดยอดอ่ะ ลองมาดูคนญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น มีต้นแบบ สร้างคน

Thu Nov 26 , 2015
Spread the love ลองมาดูคนญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น มีต้นแบบ สร้างคน สร้างชาติกันอย่างไร ? เขาถึงเป็นที่หนึ่งในเอเซีย และเป็นผู้นำระดับโลก ?ฝึกสอนเด็ก(เนอสเซอรี่) ก่อนจะเข้าอนุบาล ?ฝึกสอนเด็กในระดับอนุบาล อัจฉริยะ ฝึกสอนเด็กระดับมัธยม ค้นหาตนเอง ฝึกสอนเด็กระดับมัธยมปลาย เรียนรู้สู่อนาคต ?ฝึกสอนคนให้เป็นหัวใจเพชร (1) ฝึกสอนคนให้เป็นหัวใจเพชร (2) โรงเรียนสร้างคนให้เป็นสุดยอดผู้นำ ?มหาวิทยาลัยสอนคนให้พร้อมเป็นผู้ใหญ่ ?ครู คือต้นแบบ สร้างคนสร้างชาติ ?ครอบครัว คือ รากฐานสร้างคนสร้างชาติ นี่แหละมืออาชีพ ?นักธุรกิจของวันพรุ่งนี้ ?นักธุรกิจพันล้าน ใช้ชีวิตกับความสุขแบบไหน สร้างคนพร้อม สร้างเมืองพร้อม ?สร้างเมืองปลอดภัย สร้างเมืองสะอาด (1) ?สร้างเมืองสะอาด (2) คุณวิกรม กรมดิษฐ์ มองคนไทย ประเทศไทย อะไรคือปัญหา ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 2,258 […]
%d bloggers like this: