អស់សំាង เอาะส์ ซัง

Spread the love

អស់សំាង เอาะส์ ซัง – หมด น้ำมัน = น้ำมันหมด คำว่า เอาะส์ หมายถึง หมด, หมดสิ้น ส่วนคำว่า ซัง ในที่นี้หมายถึงน้ำมันเบนซิน และน้ำมันโซล่า คนเขมรเขาเรียกว่า ” มาซูด ”

image

Cr. Viroj Tuntikula

ความคิดเห็น

Next Post

ปราาสาท ทะมอ(หิน)ของเขมร กว่าจะมาเป็นภาพสวย ๆ

Thu Dec 10 , 2015
Spread the loveกว่าจะมาเป็นภาพสวย ๆ เดินชมอย่างสะดวกสบาย ให้เราเห็นดั่งทุกวันนี้ พวกเขาต้องยากลำบากนานนับสิบ ๆ ปีในการฟื้นฟูบูรณะซ่อมแซม –>เข้าไปดูภาพเก่าๆ ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,768 Related Posts:ว่างั้นแหละวันนี้ขอเสนอคำว่า អប្សរា ในภาษาเขมรและ अप्सरा  ในภาษาเนปาลีสวยมากបានហើយ-พอแล้ว ภาษาเขมรวันละคำអាពីងបំពង-บึ้งทอด ภาษาเขมรวันละคำเอามาฝากเพื่อนพี่ป้าน้าอาทุกเพศทุกวัย ภาษาเขมรวันละคำ Related
%d bloggers like this: