អស់សំាង เอาะส์ ซัง

Spread the love

អស់សំាង เอาะส์ ซัง – หมด น้ำมัน = น้ำมันหมด คำว่า เอาะส์ หมายถึง หมด, หมดสิ้น ส่วนคำว่า ซัง ในที่นี้หมายถึงน้ำมันเบนซิน และน้ำมันโซล่า คนเขมรเขาเรียกว่า ” มาซูด ”

image

Cr. Viroj Tuntikula

ความคิดเห็น