អស់សំាង เอาะส์ ซัง

Read Time:1 Second

អស់សំាង เอาะส์ ซัง – หมด น้ำมัน = น้ำมันหมด คำว่า เอาะส์ หมายถึง หมด, หมดสิ้น ส่วนคำว่า ซัง ในที่นี้หมายถึงน้ำมันเบนซิน และน้ำมันโซล่า คนเขมรเขาเรียกว่า ” มาซูด ”

image

Cr. Viroj Tuntikula

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %