អរុណសួស្ដី

Read Time:0 Second

image

អរុណ សៈវ៉ាត់ យ៉ាម ឆាវ
ខ៎ ហៃ់ វ៉ាន់ នី  ពេន់ វ៉ាន់ ធី ឌី
ឈោក ឌី រ៉ាំ រួយ
ម៉ាំង៉ ខាំង់ តៈ ឡត ប៉ៃ

អរុណសួស្ដីព្រឹកនេះ
សូមឲ្យថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃដ៏ប្រសើ
សំណាងល្អ រកស៊ីមានបាន
ហេងៗ តរៀងទៅ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %