អរុណសួស្ដី-สวัสดีตอนเช้า ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : អរុណសួស្ដី
อ่านว่า : อรุณ ซัว สแด็ย
แปลว่า : อรุณสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ : Good morning

ตัวอย่าง : អរុណសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។
อ่านว่า : อรุณ ซัว สแด็ย บอง บโอน เตียง เอ๊าะห์ กเนีย
แปลว่า : สวัสดีตอนเช้าพี่น้องทุ่กคน

ความคิดเห็น