អន្ទង់-ปลาไหล ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
អន្ទង់-ปลาไหล ภาษาเขมรวันละคำ

អន្ទង់-ปลาไหล ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អន្ទង់
อ่านว่า : อ็อน ตง
แปลว่า : ปลาไหล
ภาษาอังกฤษ : Eel

ตัวอย่าง : គាត់ជីកបានអន្ទង់ធំខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : ก็วด จีก บาน อ็อน ตง ธม คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : แก ขุดได้ปลาไหลใหญ่มาก

ความคิดเห็น