អត្រាប្ដូរប្រាក់-อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

อัตราแลกเปลี่ยน
ภาษาเขมร : អត្រាប្ដូប្រាក់
อ่านว่า : อัตรา บฺโด ประก์
แปลว่า : อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
អានថា : អត្រាលែកព្លៀនងើន់
ภาษาอังกฤษ : Cash exchange rate
Listen :

ตัวอย่าง : អត្រាប្ដូរប្រាក់បាតថៃធ្លាក់ចុះខ្លាំងគួរឲ្យបារម្ភ។
อ่านว่า : อัตรา บฺโดประก์ บาทไทย ทฺเลียะก์ โจะฮ์ คลัง กัว ออย บาร็อม
แปลว่า : อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยอ่อนตัวลงอย่างน่าเป็นห่วง
អានថា : អត្រាលែកព្លៀនងើន់បាទថៃអន់តួលង់យ៉ាងណា់ពេន់ហួង់

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น