អត្ថបទ-บทความ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

reading-textภาษาเขมร : អត្ថបទ
อ่านว่า : อัดทะบ็อด
แปลว่า : บทความ
អានថា : ប៊ត់ ខ្វាម
ภาษาอังกฤษ : Text, passage
Listen :

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តអានអត្ថបទទាក់ទងនឹងសុខភាព។
อ่านว่า : คญม โจว์ล เจิด อาน อัดทะบ็อด เตียะก์ โตง เนิง ซกคะเพียบ
แปลว่า : ฉันชอบอ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพ
អានថា : ឆា៎ន់ឆប់អានប៊ត់ខ្វាមកៀវកាប់ស៊ុខៈផាប

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น