អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ-บัตรประชาชน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร : អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
อ่านว่า : อัดตะสัญญาณบัณ
แปลว่า :บัตรประชาชน
អានថា : បាត់ប្រៈឆាឈន់
English : ID card

ตัวอย่าง : កំហុសឆ្គងក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរដែលគួរឲ្យអស់សំណើច។
อ่านว่า : ก็อมโฮะฮ์ ชฺโกง กนง อัดตะสัญญาณบัณ คฺแม แดล กัว ออย เอ๊าะฮ์ ซ็อม เนิกจ์
แปลว่า : ความผิดพลาดในบัตรประชาชนเขมรที่น่าขำ
អានថា : ខ្វាមភីតផ្លាតណៃបាត់ប្រៈឆាឈន់ខ្មេនធីណាខាំ៎

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น