អត់សូវ-ไม่ค่อย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: អត់សូវ, មិនសូវ
อ่านว่า: อ็อดโซว, เมินโซว
แปลว่า: ไม่ค่อย
អានថា: ម៉ៃខយ់

ตัวอย่าง: ថ្ងៃនេះដូចអត់សូវស្រួលខ្លួនសោះ។
อ่านว่า:

ทฺไง นิฮ์ โดจ อ็อด โซว ซฺรวล คฺลวน เซาะฮ์
แปลว่า: วันนี้เหมือนไม่ค่อยสบายเลย
អានថា: វ៉ាន់នីមឿនម៉ៃខយ់សប្បាយលើយ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น