អណ្ដើក-เตา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : អណ្ដើក
อ่านว่า : อ็อน เดิว์ก
แปลว่า : เต่า
អានថា : តៅវ
ภาษาอังกฤษ : Turtle

ตัวอย่าง : អណ្ដើកខ្លួនតូចមែនពិត តែអាយុវែង
อ่านว่า : อ็อน เดิว์ก คลวน โตย์จ แมน เปิ่ด แต่ อายุ แวง
แปลว่า : เต่า ตัวเล็กก็จริง แต่อายุยืน
អានថា : តៅ តួឡេក់ក៏ជីង់ ទែអាយុយឺន

ความคิดเห็น