អញ-กู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : អញ
อ่านว่า : อังญ์
แปลว่า : กู
អានថា : គូ
ภาษาอังกฤษ : I, me (impolite)
Listen :

ตัวอย่าง : ឃើញអញស្ងាត់កុំគិតថាអញល្ងង់
อ่านว่า : เคิงญ์ อังญ์ สงัด กม ทา อังญ์ ละงง
แปลว่า : เห็นกูเงียบใช่ว่ากูโง่
អានថា : ហ៊េន់ គូ ងៀប់ ឆៃ់ វ៉ា កូ ង៉ូ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น