អង្វរ-ขอร้อง, ง้อ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ไม่ง้อ អត់អង្វរภาษาเขมร : អង្វរ
อ่านว่า : อ็อง วอ
แปลว่า : อ้อนวอน, ง้อ, ขอร้อง
អានថា : អនវ៉ន, ង៉, ខ៎រ៉ង
ภาษาอังกฤษ : to reconcile
Listen :

ตัวอย่าง : កុំអង្វរវាច្រើនពេកនាំតែវាបានចិត្តទេ។
อ่านว่า : กม อ็อง วอ เวีย เจริว์น เปก น็วม แตย์ เวีย บาน เจิด เต
แปลว่า : อย่าไปง้อมันมาก เดี๋ยวมันจะได้ใจ
អានថា : យ៉ាប៉ៃង៉ម៉ាន់ម៉ាក ឌា៎វម៉ាន់ចៈដា់យចៃ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น