អង្រែ-สาก ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
image

អង្រែ

ภาษาเขมร : អង្រែ
อ่านว่า : อ็อง แร
แปลว่า : สาก
ภาษาอังกฤษ : Pestle (เพส’เซิล)

ความคิดเห็น