អង្គុយ-นั่ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

Sitting
ภาษาเขมร : អង្គុយ
อ่านว่า : อ็อง กุย
แปลว่า : นั่ง
អានថា : ណ់ាំង
ภาษาอังกฤษ : sit

ตัวอย่าง : នាងកំពុងអង្គុយចាំឯងនៅលើស្ពាន។
อ่านว่า : เนียง ก็อม ปุง อ็อง กุย จำ แอย์ง เนิว เลอ สะเปียน
แปลว่า : เธอกำลังนั่งรอเองอยู่บนสะพาน
អានថា : ធើ កាំឡាំង ណ់ាំង រ៉ អ៊េង យូ ប៊ន់ សៈផាន

Admin : Rithy

ความคิดเห็น