ឡើងវិញ-ใหม่,เอาใหม่ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ឡើងវិញ-ใหม่,เอาใหม่ ภาษาเขมรวันละคำ

ឡើងវិញ-ใหม่,เอาใหม่ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឡើងវិញ
อ่านว่า : เลิว์ง วิย์ญ
แปลว่า : ใหม่ เอาใหม่
ภาษาอังกฤษ : Once again

ตัวอย่าง : បក្សប្រឆាំងទាមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ។
อ่านว่า : ปะก์ ปรอ ชัง เตียม เตีย โอว์ย เมียน กา เบาะฮ์ ฉโนว์ด เลิว์ง วิย์ญ
แปลว่า : พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่

ความคิดเห็น