ឡាបសាច់ជ្រូក-ลาบหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ឡាបសាច់ជ្រូក-ลาบหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ឡាបសាច់ជ្រូក-ลาบหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឡាបសាច់ជ្រូក
อ่านว่า : ลาบ สักจ์ จรูก
แปลว่า : ลาบหมู
ภาษาอังกฤษ : Laab Pork

ตัวอย่าง : ឡាបសាច់ជ្រូកខ្មែរអត់ហិរដូចឡាបថៃទេ។
อ่านว่า : ลาบ สักจ์ จรูป คแมย์ อ็อด เฮิวล์ โดยจ์ ลาบ ไทย เต
แปลว่า : ลาบหมูเขมรไม่เผ็ดเหมือนลาบไทยน่ะ

ความคิดเห็น