ហ្វ្លាស់-แฟลชไดรว์ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ហ្វ្លាស់-แฟลชไดรว์ ภาษาเขมรวันละคำ

ហ្វ្លាស់-แฟลชไดรว์ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ហ្វ្លាស់
อ่านว่า : ฟละฮ์
แปลว่า : แฟลช์ไดรว์
ภาษาอังกฤษ : Flash drive, handy drive, thumb drive

ตัวอย่าง : ខ្ញុំទើបនឹងទិញហ្វ្លាស់ថ្មី 16 Gb។
อ่านว่า : คญม เติบ นึง ติงญ์ ฟละฮ์ ทแม็ย ด็อบปรำมวย จี
แปลว่า : ผมเพิ่งซื้อแฟลช์ดไดรว์ใหม่ 10 จิ๊ก

ความคิดเห็น