ហេតុអ្វី-ทำไม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

berrytheme_com_7651ภาษาเขมร : ហេតុអ្វី?, ធ្វើអ្វី?
อ่านว่า : แฮย์ด อฺแว็ย
แปลว่า : ทำไม
អានថា : ថាំម៉ៃ
ภาษาอังกฤษ : Why

ตัวอย่าง : ពេលញ៉ាំមិនរអ៊ូទេ ដល់តែពេលធាត់ហើយរអ៊ូធ្វើអ្វី?
อ่านว่า : เปว์ล ญำ เมิน โรอู เต  ด็อวล์ แตย์ เปว์ล ธ็วด เฮย โรอู ทฺเวอ อฺแว็ย
แปลว่า : เวลากินไม่บ่นสักคำ พออ้วน แล้วบ่นทำไ
អានថា :​ វេឡាគីន់ម៉ៃប៊ន់សាក់ខាំ ផ អួន់ លែវប៊ន់ថាំម៉ៃ

ความคิดเห็น