ហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ហើម
อ่านว่า : เฮิว์ม
แปลว่า :บวม
អានថា : បួម
ภาษาอังกฤษ : swell, bloat, bulge

ตัวอย่าง : នៅសុខៗជើងហើមប៉ុនណាណី។
อ่านว่า : เนิว สกๆ เจิง เฮิว์ม ปน นา แน็ย
แปลว่า : อยู่ดีๆเท้าบวมเบ้อเร่อเลย
អានថា : យូឌីៗថ៑ាវបួមប៊ើរើលើយ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น