ហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: ហើម
อ่านว่า: เฮิม
แปลว่า: บวม
អានថា: បួម
ภาษาอังกฤษ: to swell

ตัวอย่าง: ពួកម៉ាកខ្ញុំថ្លោះជើងពេលនេះកំពុងហើមខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า: ปัวะ ม๊ะ คญม ทเลาะ เจิง เปลนิฮ์ ก็อมปง เฮิม คลัง น่ะ
แปลว่า: เพื่อนผมขาเคล็ด ตอนนี้กำลังบวมมากเลย
អានថា: ភឿនភ៎ុមខ៎ាខ្លេត់ តននីកាំឡាំងបួមម៉ាកលើយ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น