ហិត-ดม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ហិត
อ่านว่า : เหิด
แปลว่า : ดม
អានថា : ដុម
ภาษาอังกฤษ : to smell 

ตัวอย่าง : កាន់តែហិតកាន់តែក្រអូប។
อ่านว่า : กันแตย์ เหิด  กันแตย์ กรอโอบ
แปลว่า : ยิ่งดมยิ่งหอม
អានថា : យីង់ដុមយីង់ហ៎ម

Admin : Rithy

ความคิดเห็น