ហាលភ្លៀង-ตากฝน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: ហាលភ្លៀង
อ่านว่า: ฮาล เพลียง
แปลว่า: ตากฝน
អានថា: តាកហ្វ៊ន់
ภาษาอังกฤษ: in the rain

ตัวอย่าง: នឹកកាលពីក្មេងចូលចិត្តលេងបាល់ហាលភ្លៀង។
อ่านว่า:

เนิก กาล ปี กฺเมง โจล เจิด เลง บัล ฮาล เพลียง

แปลว่า: คิดถึงตอนเด็กชอบเล่นบอลตากฝน
អានថា: ឃីត់ ធឺង់ តន ដេក់ ឆប់ លេន់ បន តាក ហ្វ៊ន់

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น