ស្វា-ลิง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ស្វា
อ่านว่า : ซฺวา
แปลว่า : ลิง
អានថា : លីង់
ภาษาอังกฤษ : monkey

ตัวอย่าง : គេថាខ្ញុំមុខដូចស្វា។
อ่านว่า : เก ทา คฺญม มุก โดกจ์ ซฺวา
แปลว่า : เขาว่าผมหน้าเหมือนลิง
អានថា : ខ៎ោវ វ៉ា ភ៎ម់ ណ់ា ម៎ឿន លីង់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น