ស្រែអំបិល-นาเกลือ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ស្រែអំបិល-นาเกลือ ภาษาเขมรวันละคำ

ស្រែអំបិល-นาเกลือ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្រែអំបិល
อ่านว่า : ซแรย์ อ็อมเบ็วล์
แปลว่า : นาเกลือ
អានថា : ណាគ្លឿ
ภาษาอังกฤษ : salt farm

ตัวอย่าง : ស្រែអំបិលភាគច្រើនស្ថិតនៅខេត្តកំពត។
อ่านว่า : ซแรย์ อ็อมเบ็วล์ เพียะก์ จเริว์น ซเถิด เนิว แคย์ด ก็อมโปด
แปลว่า : นาเกลือส่วนมากตั้งอยู่ในจังหวัดกำปอด
អានថា : ណាគ្លឿសួនម៉ាកតាំងយូណៃចាំងវ៉ាត់កាំប៉ត

ความคิดเห็น