ស្រុក-อำเภอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

โรงเรียนอนุบาลนางรองภาษาเขมร : ស្រុក
อ่านว่า : ซรก (อ่านควบกล้ำ)
แปลว่า : อำเภอ
អានថា : អាំភើ
ภาษาอังกฤษ : District
Listen :

ตัวอย่าง : ពេលនេះខ្ញុំបង្រៀននៅស្រុកណាងរ៉ង។
อ่านว่า : เปว์ล นิฮ์ คญม บ็องเรียน เนิว ซรก นางรอง
แปลว่า : ตอนนี้ผมสอนที่อำเภอนางรอง
អានថា : តននី ភ៎ម់ ស៎ន ធី អាំភើ ណាងរ៉ង

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น