ស្រង់ព្រះ-สรงน้ำพระ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second

อย่าลืมอ่านป.ล.ด้วยน่ะครับ

This slideshow requires JavaScript.

ภาษาเขมร : ស្រង់ព្រះ
อ่านว่า : สะร็อง ปเรียะฮ์
แปลว่า : สรงน้ำพระ
ภาษาอังกฤษ : SPRINKLE WATER ONTO BUDDHA IMAGE

ตัวอย่าง : ចាស់ៗប្រាប់ថាកុំលេងជះទឹកដាក់គ្នា វាគ្រោះថ្នាក់
ក្មេងៗគួរទៅវត្តស្រង់ព្រះ ហើយកុំភ្លេចស្រង់ព្រះរស់ គឺមាតាបិតាផង។
อ่านว่า : จ๊ะฮ์ ๆ ปรับ ทา กม เลง เจียะฮ์ เติก ดะก์ กเนีย   เวีย กโระฮ์ ทนะก์
กเมงๆ กัว โตว ว็วด สะร็อง ปเรียะฮ์  เฮิว์ย กม พเล็ย์จ สะร็อง ปเรียะฮ์ โระฮ์   กือ เมียดา เบะดา พอง
แปลว่า : คนแก่คนเฒ่าบอกว่าอย่าไปเล่นสาดน้ำใส่กัน มันอันตราย
เด็กๆควรไปวัดสรงน้ำพระ แล้วอย่าลืมสรงน้ำพระตัวเป็นๆด้วย นั่นคือบิดามารดา*

ป.ล. 
ภาษาเขมรจะให้เกียรติเพศแม่กว่าโดยจถเรียกอะไรก็ตามต้องเอาเพศแม่มาก่อนเสมอครับ(แต่ก็ไม่เสมอไปเหมือนกัน) หรือ ถ้าเติมคำว่า មេ/เม/แม่ จะหมายถึงอะไรที่ใหญ่กว่า หัวหน้า ผู้นำ
เช่น
មាតាបិតា มารดาบิด
យាយតា ยายตา น้อยมากที่จะพูดว่า ตายาย
ជីដូនជីតា ยายตาเหมือนกัน
ម៉ាក់ប៉ា แม่พ่อ บางครั้ง ប៉ាម៉ាក់ ก็ได้

មេទ័ព แม่ทัพ
មេផ្ទះ แม่บ้าน
មេគ្រួសារ หมายถึงคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
មេការ ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
មេក្រុម หัวหน้ากลุ่ม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %