ស្មា-ไหล่ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ស្មា-ไหล่ ภาษาเขมรวันละคำ

ស្មា-ไหล่ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្មា
อ่านว่า : ซมา
แปลว่า : ไหล่
ภาษาอังกฤษ : Shouder

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះទៅផ្សារទំនើបទិញអីវ៉ាន់ច្រើន យួរឡើងរោយស្មា។
อ่านว่า : ทไง นิ่ฮ์ โตว พซา ต็ม เนิบ ติย์ญ แอ็ย วัน จเริน  ยัว เลิว์ง โรย ซมา
แปลว่า : วันนี้ไปห้างห้างสรรพสินค้าซื้อของเยอะ หิ้วจนเมื่อยไหล่เลย

ความคิดเห็น